Javni natječaj za prijam u službu

KLASA: 112-01/17-01/07

URBROJ: 2198/01-9-17-3

ZADAR, 16.ožujka 2017.godine

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti  Grada Zadra objavila je dana  16.ožujka 2017.godine u „Narodnim novinama“ br. 23/2017 javni natječaj  za prijam u službu na radno mjesto prometni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Opis poslova i zadaća radnog mjesta prometni redar:

 • vrši upravljanje prometom, nadzor i premještanje nepropisno zaustavljenih i prakiranih vozila provedbom odredbi propisa donesenih temelem Zakona o sigurnosti prometa na cvestama i Prekršajnog zakona;
 • izriče mandatne kazne i izdaje obvezni prekršajni nalog;
 • izrađuje izvješća I zapisnike;
 • posebnom iskaznicom dokazuje svoje službeno svojstvo;
 • obvezatno nosi odgovarajuću službenu odoru;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika.

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA :

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
 • Zakon o cestama ( NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, 10/12)
 • Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/08, 13/09)
 • Odluka određivanju i uređenju prometa na području Pješačke zone „Poluotok“ u Zadru („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/03, 2/06, 13/09)

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – prometni redar 1,536. Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj  podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra na adresi Narodni trg 1  ili poštom na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 24.ožujka 2017.godine.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog   postupka pisanim putem povući prijavu.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA