Javni natječaj za prijam u službu

KLASA: 112-01/17-01/06

URBROJ: 2198/01-3-17-3

ZADAR,  16.ožujka 2017.godine

Pročelnica Ureda grada Grada Zadra objavila je dana  16.ožujka 2017.godine u „Narodnim novinama“ br. 23/2017 javni natječaj  za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik II za pripremu sjednica u Ured grada Grada Zadra 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Opis poslova i zadaća radnog mjesta viši stručni suradnik II za pripremu sjednica:

 • prikuplja materijale za sjednicu Gradskog vijeća i gradonačelnikovih kolegija i o njima vodi evidenciju;
 • sudjeluje u izradi nacrta općih akata, odnosno prijedloga općih akata, čije je donošenje u nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika;
 • na temelju fonograma izrađuje skraćeni zapisnik i izvode iz zapisnika sa sjednice Gradskog vijeća;
 • izrađuje pročišćene tekstove odluka Gradskog vijeća;
 • vodi evidenciju o objavi akata Gradskog vijeća i gradonačelnika;
 • surađuje sa službenicima u drugim tijelima gradske uprave u izradi prijedloga akata;
 • po potrebi prikuplja i razmjenjuje informacije izvan Gradske uprave;
 • pruža pravnu pomoć u radu upravnim odjelima;
 • pruža pravnu pomoć građanima u poslovima iz nadležnosti Grada;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika ureda.

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA :

 1. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

(„Narodne novine“, broj: 56/90,135/97,113/00,28/01,76/10,5/14)

 

 1. ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

(„Narodne novine“, broj: 33/01,60/01,129/05,109/07,36/09,125/08,36/09,150/11,144/12)

 

 1. USTAVNI ZAKON O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

(„Narodne novine“, broj: 155/02,47/10,80/10,93/11,93/11)

 

 1. ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

(„Narodne novine“, broj: 47/09)

 

 1. ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA

(„Narodne novine“, broj: 20/10,143/12,152/14,94/16)

 

 1. STATUT GRADA ZADRA

(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proč.tekst )

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik II je – 2,196. Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj  podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra na adresi Narodni trg 1  ili poštom na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 24.ožujka 2017.godine.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog   postupka pisanim putem povući prijavu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA