Javni natječaj za imenovanje pročelnika

KLASA:     112-01/17-01/35

URBROJ:  2198/01-2-17-3

Zadar,      09.listopada 2017.godine

 

U “Narodnim novinama” broj 99/2017 dana 06.listopada 2017.godine Gradonačelnik Grada Zadra objavio je javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša ( 1 izvršitelj/ica). Služba se zasniva na neodređeno vrijeme,  uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Rok za podnošenje  prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno  do 16.listopada 2017.godine.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 

-rukovodi, organizira i nadzire rad upravnog odjela,

-planira, vodi i koordinira poslove iz djelokruga rada upravnog odjela,

-odgovoran je za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad upravnog odjela u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti,

-vodi i usklađuje stručni rad odsjeka,

-proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz područja djelatnosti nadležnih odsjeka, ---izrađuje elaborate i druge stručne materijale, nacrte odluka i drugih složenih akata,

-organizira praćenje zahvata i promjena koje direktno ili indirektno utječu zaštitu i očuvanje okoliša,

-aktivno surađuje s upravnim odjelom za EU fondove u pripremnim poslovima vezanim za izradu projekata za EU fondove u dijelu koji se odnosi na poslove iz nadležnosti odjela,

-radi na unapređivanju organizacije, poslovanja i metoda rada na području nadležnosti upravnog odjela,

-koordinira rad sa županijskim i drugim tijelima iz svog djelokruga,

-odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika upravnog odjela sukladno važećim zakonima i drugim propisima,

-obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika je  4,188, uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na jnatječaj.

 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE:

 

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst),

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11),

-Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

-Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09),

-Zakon o cestama (“Narodne novine” br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

-Zakon o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine” br. 153/13),

-Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine” br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15),

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13),

-Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/08 i 13/09),

-Odluka o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 5/04 i 13/09),

-Odluka o komunalnim djelatnostima („Glasnik Grada Zadra“ broj 16/09 i 15/14).

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj  podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra na adresi Narodni trg 1  ili poštom na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove - Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave  u „Narodnim novinama“,  odnosno do 16.listopada 2017.godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog   postupka pisanim putem povući prijavu.

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA