Dopuna natječaja za radno mjesto

 KLASA:     112-01/19-01/42

URBROJ:  2198/01- 6 -19-5

Zadar,       3.lipnja  2019.godine

 

U “Narodnim novinama” br. 53/2019, dana 24.svibnja 2019.godine objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  na radno mjesto administrativni tajnik - 1 izvršitelj/ica, te Dopuna javnog natječaja objavljena u Narodnim novinamabr. 55/2019, dana 31.svibnja  2019.godine.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja i Dopuna natječaja  dostupni su  ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8272822.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8275980.html

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj produžuje se za 8 dana od dana objave Dopune natječaja, odnosno  do 10.lipnja  2019.godine.

 OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

  • vrši dnevni i tjedni raspored sastanaka;
  • obavlja sve uredske poslove i zadaće;
  • obavlja poslove prijepisa i fotokopiranja;
  • brine o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto administrativni tajnik  1,424 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

  • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br.  9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst),
  • Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” br.9/17),
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08,  61/11 i 4/18),
  • Uredba o uredskom poslovanju ( “Narodne novine “ br. 7/09).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Natječaj   podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – administrativni tajnik -1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za  gospodarenje gradskom imovinom“,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave Dopune javnog natječja u „Narodnim novinama” - do 10.lipnja 2019.godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA