POZIV na davanje izjave na idejni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-02/06

URBROJ: 2198/01-5-17-7

Zadar, 19.09.2017. godine

 

PREDMET : Poziv na davanje izjave na idejni projekt, u postupku ishođenja Rješenja o izmjeni i dopuni rješenja  o  uvjetima građenja za zahvat u prostoru:

gradnja samostojeće stambene građevine, katnosti Po+P+PK, s dvije stambene jedinice na k.č.br. 2672/2 k.o. Zadar (Zadar) koje je nastala od dijela k.č.br.  2672 k.o. Zadar (Zadar )

 INVESTITOR: Dragan Baričević, Put Plovanije 10A, Zadar, 23000 Zadar,

Navedeni  investitor  zatražio je   kod  ovog Upravnog odjela izdavanje izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja KLASA: UP/I-361-06/09-04/110, URBROJ: 2198/01-4/2-11-11/TZ, od 25.03. 2011. Godine, pravomoćno i izvršno dana 05.05.2011. godine.

Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, na temelju članka 173. Zakona o gradnji  ( Narodne novine 153/13) i članka 216. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( ''NN'' br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),  u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja, poziva vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje predmetno rješenje:

  1. BARIČEVIĆ JAKOV, ZADAR, PUT PLOVANIJE 26 – za k.č. 2672/1k.o. Zadar

da izvrše uvid u idejni projekt oznake TD: 23/16, iz lipnja 2016. godine, kojeg je izradio Tomislav Kukavica, dipl.ing.arh., br. ovl. A 3011, iz tvrtke ''IN SITU ZADAR'' d.o.o. iz Zadra.

 Uvidu u idejni projekt i izjašnjavanju o istome mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku (osobi koja ne dokaže svojstvo stranke  uskratiti će se mogućnost uvida u  idejni projekt radi izjašnjenja) u prostorijama Grada Zadra, Upravni odjel za provedbu dokumenata  prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, dana 27.09.2017.g. u 8:30 sati.

 Pozvani se mogu odazvati osobno ili uputiti svog opunomoćenika.

Obavještavamo  Vas  da  se    izmjena i dopuna rješenje o uvjetima građenja može  izdati  i ako  se  ne odazovete  pozivu.  

 

Stručni suradnik:                                                                                                   

Ozrenka Kamber,ing.građ.