Upravni odjeli

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja obavlja poslove izdavanja dozvola po lokacijskim i građevinskim uvjetima te drugih neupravnih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja koji uključuju:

- vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima, izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koje vodi odjel),
- izdavanje lokacijskih dozvola,
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
- izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
- izdavanje potvrda glavnog projekta,
- obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
- izdavanje rješenja i potvrda o izvedenom stanju,
- izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
- potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
- vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
- vođenje evidencije o izdanim aktima,
- izrada izvješća o radu odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela Gradske uprave,
- vođenje podataka o zgradama i statističkih izvješća po posebnom propisu,
- sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.