Upravni odjeli

Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na trajno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga, održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja, osiguranja javnost rada, sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim zakonima, posebnim propisima i odlukama Gradskog vijeća, te u tom smislu:

  • predlaže programsku razinu komunalnog održavanja (odvodnja atmosferskih voda, zelene površine, čišćenje javno-prometnih površina, nerazvrstane ceste, komunalna oprema, održavanje groblja, prigodne dekoracije Grada, javna rasvjeta i slično), te sukladno tome predlaže visinu komunalne naknade;
  • prati rad tvrtki koje obavljaju komunalnu djelatnost, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zadar, predlaže mjere za njihov bolji rad te nadzire izvršenje usluga i realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture;
  • nadzire pružanje komunalnih usluga koje se obavljaju putem koncesije, odnosno ugovora o povjeravanju komunalnih poslova;
  • analizira uređenje prometa, izdaje dozvole za prekope javno-prometnih površina i dozvole za ulazak u pješačku zonu;
  • brine o održavanju plaža (koje nisu koncesionirane) javnih zahoda, komunalne opreme;
  • izdaje odobrenja za postavu reklama i putokaza na javnim površinama;
  • analizira cijene komunalnih usluga;
  • izdaje rješenja za plaćanje komunalne naknade i spomeničke rente;
  • obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije;
  • davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Vezane fotografije