D N E V N I    R E D

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

AKTUALNI SAT

2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu

3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

5. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra

6. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

7. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

9. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Zadra za 2019. godinu

10. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

11. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru – Zona II.

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja broj 3.,4.,5.,6. i 7.

13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključivanja Dodataka ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra broj 3.,4.,5.,6. i 7.

14. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća