Porez na nekretnine

Poštovani,

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. Naime, nakon uvođenja poreza na nekretnine, više se neće plaćati komunalna naknada i direktna spomenička renta budući će oni biti sadržani u porezu na nekretnine.

Novi porez oporezivat će nekretnine, a u njih spadaju: stambeni, poslovni, garažni i drugi pomoćni prostori, ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Člankom 32. Zakona propisano je slijedeće:

(1)Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porezni obveznik je nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

(3) Ako je vlasnik nepoznat te ako nema valjanog pravnog temelja za posjedovanje nekretnine iz stavka 2. ovoga članka, nesamostalni posjednici nekretnine dužni su dati izjavu tko se za potrebe ovoga Zakona smatra poreznim obveznikom.

(4) Iznimno od ovoga članka, ako porezni obveznik nije poznat, obveznikom plaćanja poreza smatra se nekretnina kojoj će se zaključkom dodijeliti zastupnik po službenoj dužnosti prema zakonu kojim se uređuje porezni postupak.

 

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Nadalje, člankom 51.Zakona propisano je da samostalni posjednik (vlasnik) solidarno jamči za naplatu poreza kada je pravnim poslom prenio obvezu plaćanja poreza na nesamostalnog posjednika (korisnika).

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

 


Unatoč najavi odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, po preporuci Porezne uprave, Grad Zadar nastavlja sa prikupljanjem podataka putem obrasca u cilju pravodobnog ažuriranja baze podataka.

 

Zbog velikog broja obveznika i količine podataka pozivamo Vas da ispunite obrazac i isti dostavite u što kraćem roku, a najkasnije do 31. listopada 2017.godine.

Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti  poseban obrazac prijave.

U privitku  je dostavljen  obrazac  za  svaku nekretninu  iz  evidencije komunalne naknade sa podacima o  adresi, vrsti, površini i šifri prostora. Molimo da obrasce popunite u skladu sa stvarnim činjeničnim stanjem.

Ukoliko posjedujete nekretninu za koju Vam nije dostavljen obrazac, popunite prijavu poreza i za tu nekretninu.

Obrazac prijave poreza na nekretnine se može preuzeti i na web stranici Grada Zadra.

 

Popunjeni obrazac dostavite na email: komunalno@grad-zadar.hr, osobno ili putem pošte na adresu Grada Zadra, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1.
Za dodatne informacije građani se mogu obratiti  službenicima  Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti Grada Zadra na tel. 023/208-123, 023/208-122, 023/208-144 i 023/208-112. 

 

                                                                                               PROČELNICA

                                                                                               Ivana Vanjak, dipl.iur.