Porez na nekretnine

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1.siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. 

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti

OBRAZAC - PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU. (nalazi se niže u privitku na kraju teksta)

Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE,  GRAD ZADAR ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Popunjen obrazac  možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Grada Zadra, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1 najkasnije do 30.04.2017. godine. 

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti  službenicima  upravnih odjela Grada Zadra na tel.

023/208-122; 208-123; 208-144; 208-112; 208-121.