Katalog informacija

Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se katalog informacija koje posjeduje i nadzire Grad Zadar (u daljnjem tekstu Katalog), te se utvrđuje način i vrijeme prava pristupa Fizičkih i pravnih osoba istim informacijama.

Članak 2.
Informacije i dokumenti koje posjeduje i nadzire Grad Zadar, a koji su od Interesa za ovlaštenike prava na informaciju, proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Zadra, odnosno poslova pravne države prenijetih na Grad sukladno zakonu (u daljnjem tekstu informacije).