DNEVNI  RED

1. Obrazloženje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

2. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2022. godine

3. Izvješće o provođenju projekata komunalne infrastrukture

4. Informacija o odobrenom projektu “Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra”

5. Informacija o odobrenom projektu “Park4SUMP” financiranog u sklopu “HORIZON 2020 Mobilnost za rast” programa

6. Informacija o odobrenom projektu “Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja”

7. Izvješće o dodjeli sredstava kapitalne pomoći Trgovačkom društvu „Liburnija“ d.o.o. za nabavu kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom

8. Informacija o raspodjeli sredstava decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2018. godinu:

           -  Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba

           -  Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

           -   Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja