Važni dokumenti


Anketa za kupnju stana u višestambenoj zgradi - Društveno poticana stanogradnja-POS

Kako bi ispitao zainteresiranost građana za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje – POS, Grad Zadar poziva sve građane koji nemaju rješeno stambeno pitanje, a...

Grad Zadar Vijesti

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV - Ulica Petra Skoka

Tekst poziva je u privitku.


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/14-01/24 URBROJ: 2198/01-5 -14-3 Zadar,     10.rujna  2014.godine   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Zadar,...

Grad Zadar Vijesti

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

 Temeljem članka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture ("Narodne novine" 31...

Grad Zadar Vijesti

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

Temeljem  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, o b j a v l j u j e  ...