Važni dokumenti


Grad Zadar Vijesti

Javni poziv-nerazvrstane ceste

KLASA: UP/I-930-01/11-01/01 URBROJ:2198/01-2-14-28,30 Zadar, 25. rujna 2014. godine   Grad Zadar, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi...

Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto

KLASA:     112-01/14-01/24 URBROJ;  2198/01-12-14-4 Zadar,       01.listopada 2014.godine   Sukladno članku 19. i 22. Zakona o...

Grad Zadar Vijesti

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

Tekst natječaja je u privitku.


Grad Zadar Vijesti

NATJEČAJ za prijam u službu

Tekst natječaja je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

Tekst poziva je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

Tekst natječaja je u privitku.