Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluge pripreme i provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra, evid.br. MN 050-27/18-13.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 2. siječnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0037115. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05. veljače 2019. godine do 13:00 sati.