Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluga izrade podvodnog istraživanja nalazišta u Sukošanu – Projekt „VirtualArch“, evid. broj nabave  JP 050-14/18-12.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2018. do 12:00 sati.

Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra, br. 6/17) dana 28. veljače 2018. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.