Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluga izrade digitalne rekonstrukcije arheološkog nalazišta – Projekt "VirtualArch", evidencijski broj nabave JP 050-82/18-46.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2018. do 12:30 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.