Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluga izrade digitalne rekonstrukcije arheološkog nalazišta – Projekt "VirtualArch", evidencijski broj nabave JP 050-82/18-46.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2018. do 12:30 sati.

 

Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra, br. 6/17) dana 28. rujna 2018. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.