Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Telekomunikacijska usluga u fiksnoj mreži, evidencijski broj nabave JP 020-4/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2019. godine do 11:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra, br. 1/19) dana 29. ožujka 2019. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

6 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.