Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Rekonstrukcija igrališta u MO Brodarica – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JP 080-51/18-37.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. rujna 2018. do 11:00 sati.

 

Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra, br. 6/17) dana 21. rujna 2018. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.