Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak, evid.br. MN 050-29/18-15. Obavijest o nadmetanju objavljena je 26. listopada 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0029820.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. studenog 2018. godine do 10:00 sati.