Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: " Nabava tonera ", evidencijski broj nabave JP  37/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. lipnja 2017. do 13:00 sati., evidencijski broj nabave JP 37/17.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.