Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izvođenje radova na priključenju zgrade OŠ Smiljevac na prirodni plin, evidencijski broj nabave JP 060-60/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2019. godine do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

6 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.