Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu:Izvođenje građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva Grada Zadra, evidencijski broj nabave JP 110-36/19.

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2019. god. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.