Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja zgrade - višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajem u MO Novi Bokanjac, evid.br. MN 020-28/18-14. Obavijest o nadmetanju objavljena je 22. listopada 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0029045.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. prosinca 2018. godine do 10:00 sati.