Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izgradnja sportskog igrališta na Olibu - ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JP 080-50/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. ožujka2019. god. do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.