Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/17

4. kolovoza 2017.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2017. godinu
  2. 4 Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu
  3. 6 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2017. godinu
  4. 10 Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2017. godinu
  5. 28 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2017. godinu
  6. 29 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu
  7. 31 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
  8. 32 Program utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
  9. 34 Prve Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Vezani dokumenti

2017_GLASNIK-7.pdf