Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/17

20. listopada 2017.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu
  2. 73 Odluka o odobravanju prijenosa reciklažnog dvorišta Gaženica trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o. Zadar
  3. 73 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2016. godinu
  4. 74 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“
  5. 74 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“
  6. 75 Odluka o izboru članova Odbora za nacionalne manjine
  7. 75 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

AKTI GRADONAČELNIKA  str

  1. 76 Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2017. godinu
  2. 77 Izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“
  3. 77 Pravilnik o pravu na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Grada Zadra

Vezani dokumenti

2017_GLASNIK - 10.pdf