Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA br. 10/14

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra
 2. 2 Odluka o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra
 3. 2 Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Zadra
 4. 3 Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra
 5. 6 Odluka o postavljanju Spomen obilježja „ŠPINA BELAFUŽA“ na križanju ulice Put Nina i Put Petrića u Zadru
 6. 7 Zaključak o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018. godine
 7. 8 Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja 3.4.5.6. i 7
 8. 9 Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
 9. 9 Odluka o usklađenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Zadar i usklađenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Zadra
 10. 10 Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja lučice „Vitrenjak“ u Zadru
 11. 12 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja uvale Dražanica

OSTALI AKTI str

 1. 20 Izmjena Cjenika garaže TIZ - CENTAR

GLASNIK GRADA ZADRA br. 9/14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 8/14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 7/14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 6/14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 5/14

1 2 3