Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

  1. 0 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu;
  2. 0 Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2012. godinu;
  3. 0 Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra za 2012. godinu;
  4. 0 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2012. godinu;
  5. 0 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2012. godinu;
  6. 0 Izmjene i dopune Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2012. godinu;
  7. 0 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Zadra za 2012. godinu;
  8. 0 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2012. godinu;
  9. 0 Izmjene i dopune Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području Grada Zadra za 2012. godinu;
  10. 0 Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu.

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/19